Strateegiline meeskonnatöö

TUTVUSTUS:

Koostöö algab seal, kus lõpeb omavaheline võistlus ja konkureerimine ning suudetakse näha ühise tegevuse taga peituvat kasu. Omavahelise mõistmise aluseks on selge arusaamine kuhu me liigume, mis on meie visioon ja miks me teeme seda, mida me teeme ehk mis on meie missioon. Visiooni ja missiooni käivitavateks jõududeks on väärtused ja uskumused. Koolitusel otsime vastuseid küsimustele, mis tagab tulemusliku koostöö, kuidas peaks toimima suhtlus organisatsiooni sees, et jõuda koos püstitatud eesmärkideni.

 

EESMÄRK:

Koolituspäeva käigus käsitletavate teemade eesmärk on:

 • Vaadata koos üle ja mõtestada ettevõtte ühtne visioon ja missioon;
 • Mõista oma isiklikke ja organisatsiooni väärtuste ühisosa kui käivitavat jõudu uute väljakutsete realiseerimisel;
 • Anda ülevaade strateegilise eestvedamise olemusest;
 • Tunda oma tugevusi ja motivatsiooni;
 • Leida uusi ideid ja võimalusi, kuidas oma meeskonda juhtida ja arendada;
 • Aidata osalejatel aru saada inimestevahelise koostöö toimimise põhimõtetest;
 • Selgitada koostöö kriitilisi edutegureid – emotsionaalne intelligentsus, vahetu suhtlemine, eesmärkide seadmine, vastutus, usaldus, teineteise teenindamine (sisekliendi mõiste), partnerlussuhted.

 

PÕHITEEMAD:

 • Kaasaegne juhtimiskeskkond ja muutunud organisatsioonikäsitlus;
 • Eestvedamise teooriad ja mudelid;
 • Liidri isiksus ja enesejuhtimine;
 • Missioon, visioon ja eesmärgid; jagatud visiooni loomine
 • Võimu ja poliitika organisatsioonis, juhtimiseetika;
 • Strateegiline meeskonnatöö
 • Grupidünaamika – liidri ja järgijate suhted,
 • Liidri eneseväljendus ja suhtlemisoskused.
 • Kokkuvõte koolitusest

 

TULEMUSED:

Koolituse läbinu:

 • mõistab kaasaegset juhtimiskeskkonda, sealhulgas muutusi töö iseloomus ja organisatsioonikäsitluses;
 • tunneb peamiseid eestvedamise teooriaid, käsitlusi ja tööriistu;
 • teab, millised on eestvedamise kui juhtimisfunktsiooni edukaks täitmiseks vajalikud liidri teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud;
 • tunneb meeskonna käivitamise ja mõjutamise strateegiaid;
 • oskab analüüsida enda tugevusi ja nõrkusi ning hinnata arengupotentsiaali liidrina.

 

MEETODID:

Koolitus toimub dialoogilise õppe vormis, kus lühiloengud vahelduvad individuaalsete ja rühmatööharjutuste, juhtumianalüüside ning videoesitlustega.

Erinevaid metoodikaid rakendatakse loovalt lähtuvalt osalejate spetsiifilistest eesmärkidest, grupiprotsesside dünaamikast ja arenguvajadustest.

 

SOOVITATAV MAHT:

Koolituse soovitav maht on 16 a/ t